ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Ніжин                                                                                                                                           

Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Епсілон» (далі - Оператор), відповідно до рішення національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.09.2008р. №1102 внесене до Реєстру Операторів та Провайдерів телекомунікацій під номером 4585, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., а також ст.ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, публічно зобов’язується надати будь-якій фізичній чи/та/або юридичній особі, (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг, що надаються в межах розгорнутої телекомунікаційної мережі Оператора, для чого оприлюднює даний Публічний договір, (далі – Договір), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Абонент замовляє, а Оператор за умов технічної можливості на платній основі, забезпечує організацію підключення Абонентського відгалуження за вищевказаною Адресою до власної Телекомунікаційної мережі та надає можливість Абоненту використовувати Телекомунікаційну мережу для отримання телекомунікаційних послуг Оператора. Оператор здійснює технічне обслуговування Телекомунікаційної мережі, транспортує телекомунікаційні послуги до Абонентського відгалуження, а також надає інші Послуги.
1.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.
1.3. Основними телекомунікаційними послугами Оператора є:
• підключення абонентського вводу кінцевого обладнання Абонента до пункту закінчення телекомунікаційної мережі Оператора;
• послуги з технічного обслуговування телекомунікаційної мережі та забезпечення постійного доступу Абонента до послуг Провайдерів програмної послуги кабельного телебачення, інших Провайдерів, що надають свої послуги в межах розгорнутої телекомунікаційної мережі Оператора.
1.4. Додатковими послугами є:
• налагодження кінцевого обладнання Абонента до того виду телекомунікаційної послуги, до якої забезпечується доступ;
• заміна, ремонт, або монтаж (демонтаж) абонентського вводу кінцевого обладнання Абонента;
• інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.
1.5. Параметри послуг визначені умовами тарифних планів.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
2.1. Для фізичних осіб чи/та/або юридичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною  чи/та/або юридичною особою процедури реєстрації або перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Оператору заповненої реєстраційної форми «Заява про приєднання», до даного Договору (Додаток №1 до Договору). Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна  у Центрі обслуговування абонентів.
З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації фізична чи/та/або юридична особа автоматично приймає умови даного Договору і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.
2.2. Фізична чи/та/або юридична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».
2.3. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг. З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.
Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
2.4. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Оператор зобов'язується:
3.1.1. Надавати Абонентові оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору.
3.1.2. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосуються виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абонентові Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку.
3.2. Абонент зобов'язується:
3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації/перереєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну.
3.2.2. Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".
3.2.3. Користуватися, наданими Оператором, Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору та Правил користування послугами.
3.2.4. Вчасно знайомитися зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Оператора, у засобах масової інформації, у Центрі обслуговування абонентів. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.
3.2.5. Вчасно, шляхом внесення попередньої оплати, сплачувати витребувані Абонентом Послуги відповідно до умов викладених в Розділі 4 даного Договору.
3.2.6. Приймати всі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки-порту), а у випадку його поломки (пошкодження) - зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (робітників) Оператора.
3.2.7. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.
3.2.8. Повідомляти про ушкодження в Мережі Оператора за телефоном: 3-16-82.
3.2.9. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати привласнений Абонентові Оператором Номер Договору.
3.2.10. Не перешкоджати працівникам Оператора при виконанні робіт, пов'язаних з обстеженням та налаштуванням кінцевого обладнання Абонента, що проводяться для перевірки якості надання послуг та надавати вільний доступ до, приміщень загального користування (внутрішньо будинкових кабельних каналів, споруд, технічних поверхів, горищ та інших нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку) з метою розміщення телекомунікаційного обладнання та проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт.
3.2.11. Використовувати Послуги з дотриманням вимог чинного законодавства та умов даного Договору.

3.3. Оператор має право:
3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору (сайті Оператора, у засобах масової інформації, у Центрі обслуговування абонентів та ін.).
У випадку виникнення обставин, що не залежать від Оператора (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента.
3.3.2. При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і налагодженням окремих вузлів Мережі, ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях призупинити надання Послуг - без попереднього повідомлення.
3.3.3. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.
3.3.4. Змінювати ціни й тарифи на Послуги. Оператор зобов'язаний інформувати Абонента про такі зміни не менше як за 30 (Тридцять) днів до впровадження таких змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору, або іншим доступним для Оператора способом.
При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання Послуг. Якщо Абонент по закінченню 30 (тридцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) в центрі обслуговування абонентів у куточку споживача Оператора відповідної інформації про зміни продовжує користуватись послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями.
 
3.4. Абонент має право:
3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.
3.4.2. На повторне надання Послуги після оплати робіт з повторного підключення до Мережі і внесення авансового платежу за Послуги.
3.4.4. Призупинити дію даного Договору, з обов'язковим письмовим повідомленням Оператора протягом однієї доби, що спричиняє припинення надання Послуги до моменту подачі Абонентом письмової заяви про поновлення дії цього Договору.
3.4.5. Знати про місцезнаходження бази даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних, на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних  даних, пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази. Якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначені в діючих Прейскурантах Оператора, які є невід'ємною частиною цього Договору.
4.2. Оплата Послуг Оператора здійснюється шляхом внесення попередньої оплати Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора терміном з першого по десяте число поточного місяця за поточний місяць (на приклад: за грудень абонентська плата сплачується в термін з першого грудня по десяте грудня, за січеня з першого січня по десяте січня, і.т.д.).
4.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг.
4.4. Інформація про здійснений Абонентом платіж, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.
4.5. Одержаний Оператором платіж від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Оператором Послуг.
4.6. Оператор може відмовити Абоненту в наданні Послуги у випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Оператором.

5. ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною угодою Сторін.
5.2. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 15 (П'ятнадцять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором (баланс Особового рахунка Абонента — не негативний).
5.3. Оператор вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних у п. 3.2.3 цього Договору або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.
5.4. Оператор може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш чим за 30 (тридцять) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 дані Договори, або іншим доступним для Оператора способом. Використання й оплата Абонентом послуг, після опублікованого строку набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Оператором змін (акцепт змін).
Датою прийняття всіх внесених Оператором змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Абонентом після опублікування Оператором зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору.
5.5. Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до п.5.3. зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.
5.6. Оператор може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором, здійснивши платежі на користь Оператора так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Оператора або неможливості якісного надання своїх Послуг.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому положеннями діючого Законодавства України.
7.2. Оператор надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.
7.3. Дії, пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку здійснюються уповноваженими Представниками, що діють від імені Оператора на підставі відповідного договору з Оператором з вказівкою наданих Представникові повноважень. Представник при здійсненні своєї діяльності зобов'язаний ознайомити Абонента з умовами й положеннями наявного в нього договору з Оператором.
7.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість Послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.
7.5. Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".
Практика поводження Сторін даного Договору, або практика надання подібних послуг не можуть бути підставою для внесення змін в положення цього Договору.
7.6. Невиконання Оператором будь-якого пункту даного Договору не означає відмова від виконання цього пункту.
7.7. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Оператора допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.
7.8. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.
7.9. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.
7.10. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

 

Звіт про якість телекомунікаційних послуг за 2014 рік. Завантажити.